صفحه شخصی مجتبی فدائی

The Blog of Mojtaba Fadaei

صفحه شخصی مجتبی فدائی

The Blog of Mojtaba Fadaei

صفحه شخصی مجتبی فدائی

◼️مدیرعامل «شرکت فناوریهای پیشرفته آسیا»
◼️دکترای مدیریت بازرگانی | گرایش کسب و کار
◼️مشاور توسعه فناوری بنگاه های صنعتی

طبقه بندی موضوعی

Phone: 031- 3393 1125 
Fax: 031 - 3393 1126
E-Mail: fadaei@asiahitech.com
Office: ASIAHITECH Co.,  No. 18, Fan Afarini2 Bldg., Isfahan Science & Technology Town, Isfahan, Iran.