تیزر نشست رویداد صنعتیار اتاق بازرگانی اصفهان

دکتر مجتبی فدایی

نشست آموزشی روش های انتقال و اکتساب فناوری از سلسله نشست های رویداد صنعتیار اتاق بازرگانی اصفهان، در خردادماه 1402 در محل سالن زاینده رود اتاق بازرگانی اصفهان، با ارائه دکتر مجتبی فدایی “مشاور توسعه کسب و کارهای صنعتی و ارزیابی فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران” برگزار شد.