عارضه یابی از خوشه کسب و کار حوله بافی آدریان خمینی شهر اصفهان

بازدید دکتر فدایی از خوشه خوله بافی آدریان خمینی شهر اصفهان

در اول آبان ماه ۱۴۰۲، دکتر مجتبی فدایی بهمراه مدیران معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان از خوشه حوله بافی آدریان خمینی شهر اصفهان بازدید کردند.

در این بازدید که با میزبانی مدیران و صاحبان صنایع و کارگاه های حوله بافی انجام شد، ۶ عارضه فناورانه از مجموعه های حوله بافی شناسایی شد.

گفتنی است پیگیری جهت رفع این نیازهای فناورانه از طرف مشاور صنعتی (دکتر مجتبی فدایی) در حال انجام است.