دکتر مجتبی فدائی با رای اکثریت، بعنوان نفر اول هیات امنای کلینیک کسب و کار استان اصفهان انتخاب شد

انتخابات هیات امنای کلینیک کسب و کار استان اصفهان

در انتخابات هیات امنای کلینیک کسب و کار صنعتی استان اصفهان که در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و با حضور ۲۶ تن از مشاوران خبره این شرکت برگزار شد، دکتر مجتبی فدائی با کسب ۲۲ رای بعنوان نفر اول هیات امنای کلینیک کسب و کار انتحاب شد.

گفتنی است دکتر سید مهدی حجازی، دکتر عباداله یارمرادیان، دکتر احسان خیام باشی، و مهندس محسن فروغی به ترتیب بعنوان نفرات بعدی بعنوان هیات امنا برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.