رویداد فانوس دریایی بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک با ارائه دکتر مجتبی فدایی

کارخانه کسب و کار اونیکس (واقع در سیتی سنتر اصفهان) برگزار می کند:

فضای کار اشتراکی اونیکس در راستای رسالت خود در بحث آموزش، اقدام به برگزاری رویداد های رایگان در حوزه های مورد نیاز اعضای خود نموده است.

این رویداد در شهریور ۱۴۰۱ و با ارائه دکتر مجتبی فدایی برگزار خواهد شد.