مشاوران صنعتی استان گیلان، با فرایند شناسایی و مستندسازی نیازهای فناورانه آشنا شدند

در خردادماه 1402، مشاوران صنعتی استان های گیلان، مازندران، قزوین و تهران با فرایند شناسایی و مستندسازی نیازهای فناورانه آشنا شدند.

در این کارگاه 3 روزه که در پارک علم و فناوری استان گیلان واقع در شهر رشت برگزار شد، دکتر مجتبی فدایی به تدریس فرایند شناسایی و مستندسازی نیازهای فناورانه در قالب فرمت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران پرداخت.