ویدئو: نظر حاضران در طرح صنعتیار (تکنوبروکری) اتاق بازرگانی اصفهان

حاضران در طرح صنعتیار اتاق بازرگانی اصفهان، از تجربه حضور در دوره آموزشی RFP نویسی و اصول عارضه یابی از صنعت دکتر مجتبی فدایی می گویند.

گفتنی ست دانش آموختگان این دوره در پایان بصورت عملیاتی به عارضه یابی از شرکت های کوچک و متوسط SME مستقر در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی استان اصفهان خواهند پرداخت.